Verksamhetsplan för 2019-2020

Verksamhetsplan antagen på årsmötet 2019

Möten

Årsmöte föreslås genomföras under en helg i april 2020.

Styrelsemöten föreslås genomföras fyra gånger under det kommande året.

Planerade aktiviteter

Ett antal Inspirationsresor – en uppföljning av de tidigare genomförda bygderesorna - kommer att genomföras 2019.

Opinionsarbete kring hållbar samhällsutveckling och omställningsinitiativ , global, nationell och lokal nivå, kommer att intensifieras med tonvikt på FN:sglobala utvecklingsmål och kampanjen för inrättandet av en gemensam folklig FN-församling - se www.unpacampaign.org/

En Nordisk Folkriksdag på temat Småskalig livsmedelsproduktion i Norden kommer att arrangeras 1–4 augusti på Ljungskiles Folkhögskola.

Samarbetet med Holma Folkhögskola fördjupas

FIVH:s hemsida – det löpande arbetet med uppdateringar och införande av nytt material fortsätter.

Utgivningen av Ny Livsstil

Fortsatt utdelning av pris ur Anna Horns Minnesfond.

Brevutskick till alla medlemmar görs minst tre gånger under året