Pengarna eller livet

Pengarna eller livet av Erik Dammann. Den dagsaktuella boken skrevs för mer än  två decennier sedan sedan!

Pengarna eller livet

Erik Dammann

Industriländernas tillväxt är förbunden med enorm förbrukning,utsläpp av växthusgaser.- och konkurrensens krav, som förhindrar rimlig fördelning - idag inte välgörenhet men nödvändighet. Om inte industriländernas övertillväxt ersätts med fördelning kan inte någon energipolitik hejda anhopningen av växthusgaser. Internationella handelskonkurrensen kräver ständigt nytt kapital och ökad effektivitet. Ökad arbetsinsats stimuleras med konsumentpåverkan och inkomstskillnader.Och för att få pengarna måste industrins kapital ökas, dvs tillväxt. Cirkeln är sluten.I klättrar systemet bedöms vi efter vår förmåga att komma högre.

Endast tron på att det tjänar något till kan rädda världen. Bristande tro på vanliga människors samhällsansvar betyder att man inte tror på demokratin. Vi måste göra allt vad vi kan inom nuvarande system, och vi måste ändra systemet.

Förlusten av matjord sker med 24-26 miljarder ton årligen.. 40 % av världens produktion av säd används till foder till köttdjur..Regnskogsförlusten är mellan 17 och 20 miljoner hektar per år, den skog som skulle binda stora mängder av växthusgaserna. Ett av de värsta hoten mot skogarna är skövling för boskapsuppfödning. Artutrotningen genom skövling av skogarna är en art om dagen. Höjningen av temperaturen medför att en mängd trädarter dör , med resultat en ytterligare dramatisk CO2-ökning och uppvärmmning.

Freoner, men även kväveoxid och metan förstör ozonskiktet och ökar UV-strålningen. Det första som då händer är att livet i havet förstörs.. 5% förtunning dödar havsalgerna, 20 % dödar fiskyngel ned till 10 meters djup.