Vår Framtid i Ånge

Möten på en svensk bygderesa

Järnvägsknuten Ånge vet många var den ligger. Vid  Sveriges geografiska mittpunkt, eller där järnvägarna från Gävle, Sundsvall och Östersund möts. Kommunen heter också Ånge i nordvästra Medelpad, Västernorrlands län.

Ett mycket snabbt tillkommet möte på vägen från Hammarstrand gav oss två stimulerande timmar med de ideellt och lokalpolitiskt arbetande företagarna Leif Edh och Anders Öberg. Mötesplatsen är den nerlagda skolan i Hallen någon kilometer öster om Ånge. Lokalerna, två stora byggnader, ägs av Leif Edh. Han bor där, och i en del av den gamla skolbyggnaden driver han sitt elektronikbolag.

Vi ska prata om den idéella och kommunpolitiskt arbetande föreningen Vår Framtid som bildades 2012. Den växte fram efter ett tilltagande missnöje med den rikspolitiskt färgade styrningen av kommunen. Ordförande är i dag Linda Isaksson. Vår Framtids politiska utskott fick i senaste valet folks förtroende och kan i dag vara med och påverka de kommunala besluten.

Leif Edh och Anders Öberg ingår i det politiska utskottet, och vi får ett mycket givande samtal om en kommuns alla glädjeämnen och överlevnadsproblem.

Ånge kommun lever inte på grön kvist. Många kurvor pekar nedåt, och det är stora utmaningar man har framför sig för att vända trenden. Kommunen har i dag cirka 9500 innevånare mot tidigare bortåt 12000. Det ekonomiska underlaget sviktar och bidrar till att likviditeten krymper och lånen ökar.

Föreningen, Vår Framtid, med mottot ”Hela kommunen ska leva”, vill och hoppas kunna vända utvecklingen i en kommun som för övrigt har stora värden att tillgå och glädjas åt. Ett brett näringsliv, vackra sjörika bygder och ännu en hyggligt levande landsbygd med många småorter.

– I dag har föreningen cirka 100 medlemmar från olika platser i kommunen, varav runt 10 personer ingår i det politiska utskottet. Arbetet kretsar kring framtids- och utvecklingsfrågor inom alla sektorer i samspel. Kommunens innevånare ska aktivt kunna delta med önskemål och idéer som sedan via det politiska utskottets bearbetning förs in i den kommunalpolitiska beslutsprocessen, säger Leif.

I föreningsskriften Vår Framtid kan man läsa att en medveten strävan är att vända perspektivet uppifrån och ner. Alla ska hjälpas åt att rädda kommunen. I den får man en mycket bra överblick gällande de ärenden som måste genomlysas, beredas och leda till kloka åtgärder.

Boendefrågan är komplex. Äldre hyreshus har rivits för kostnadsbesparing. Villor, lanthus och marker står här och var oanvända, obrukade eller har blivit sommarbostäder. Anders framhåller:

– Här vore den norska modellen med bo- och brukarplikt något, vilket kunde hejda befolkningsminskningen och levandegöra bygden ur flera aspekter.

Ett annat område där förbättringar behövs är de äldres situation, anser Leif.

– Där måste förutsättningar och förbättringar för ett aktivare mer ömsint sätt att bo och leva skapas. På skolområdet har vi idéer om att utveckla ett starkare samspel med näringsliv och kommunens funktioner och aktörer för att öka medvetenhet om samhällslivets villkor. En aktivare utåtriktad marknadsföring av kommunens resurser gällande boende, företagande och en attraktiv miljö måste också till om vi ska få inflyttning.

Vidare anser Anders och Leif att den nära odlingen av råvaror för bra matproduktion är en annan viktig dagsaktuell uppgift att utveckla och utöka, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. Fler kommer att behöva arbeta inom den gröna sektorn.

Som vi uppfattar det i samtalet med Leif och Anders så är ambitionsnivån mycket hög i föreningen, och möjligheterna stora att påverka kommunens fortsatta färd framåt. En kommun att arbeta för med glöd och glädje, med alla och för allas bästa, kan väl en sammanfattning uttryckas.

Men det får inte bli så som Leif säger det:

– Att någon annan ska göra det.

Hur det går får vi följa upp framöver.

Text: Kurt Gustafsson

Foto: Gunilla  Winberg