Till Länsbygderåden/ avdelningarna

inom Hela Sverige ska leva, HSSL.

Under juni 2016 gjorde vi, Kurt Gustafsson och Gunilla Winberg från Framtiden i våra händer (FIVH) en reportageresa i form av en "bygdeinventering", till Västerbotten och Västernorrlands län. Vi besökte tio byalag och intressegrupper av olika slag. Besöken som skedde med stöd från HSSL har dokumenterats i form av artiklar i Miljömagasinet nummer34 och 35, i bilagorna 1 och 2.

                                                          

Genom de olika berättelserna från skilda bygdegrupper framkommer en tydlig önskan om en ökad inflyttning till landsbygden: för att rädda skolan och matbutiken, för att bredda näringslivsverksamheten och bättre ta till vara bygdens resurser.

Vi ser det som nödvändigt att genom mer djupgående inventering av hembygderna kunna spåra upp dolda, obrukade eller försummade resurser som ett viktigt led i att åter ge landsbygden en starkare kraft för liv förnyelse och utveckling.

Vi hoppas därför att Länsbygderåden/avdelningarna för inventeringsinitiativet vidare ut till utvecklingsgrupper och byalag och inspirerar dem till att bilda arbetsgrupper för att utföra bygdeinventeringarna. Alternativt att Länsbygderåden/avdelningarna söker Leaderbidrag för ett större samlat inventeringsarbete, att ändå primärt, utföras av de olika bygdegrupperna hemmavid.

Tanken är att resultaten av inventeringarna runt om i Sverige, efter analys och överenskommelser ska föras samman, kanske kommunvis, till en nätbaserad Bygderesursbas, eventuellt som en fristående hemsida, eller som sökmeny på någon annan välbesökt ”sajt”, till exempel Hela Sverige ska levas hemsida.

En bygderesursbas av det här slaget skulle kunna ge människor möjlighet att söka information om förutsättningar för etablering, utflyttning och arbete för självförsörjning och yrkesverksamhet av olika slag på landsbygden.

Vi hoppas att Länsbygderåden/avdelningarna anser att initiativet Bygdeinventering är  intressant och viktigt och vill stödja arbetet med att genomföra det.

Hela Sverige ska levas styrelse ser positivt på denna satsning.

FIVH å sin sida vill gärna arbeta vidare för att sprida initiativet med bygdeinventeringar och  uppbyggnaden av en nätbaserad Bygderesursbas.

Med vänliga hälsningar och önskan om kommande kontakter

Framtiden i våra händer

2016 11 01

www.framtiden.a.se

Gunilla Winberg, telefon: 08-843416, rigun@comhem.se

Kurt Gustafsson, telefon: 070-2016362, kurt@lutadalen.se