Steg i riktning mot en återbefolkning av landsbygden

Skrivelse skickad till ett antal Norrlandskommuner i mars 2018.

Bakgrund
I urbaniseringens tidevarv har det blivit uppenbart att många av landsbygdens småsamhällen med enskilda hus, gårdar och marker läggs öde. Fastigheter med bostadshus och bondgårdar med odlings- och skogsmark lämnas till förfall eller för fritidsboende i begränsad omfattning. Jordbruksmark utarrenderas i vissa fall till enstaka kvarvarand storjordbruk. Tidigare aktiva bygder blir efterhand allt svårare att leva i för de kvarboende.

Resurser för en hållbar utveckling tas inte tillvara och kapital förstörs samtidigt som utvecklingen i världen kräver en mer kreativ och varsam användning av jordens tillgångar.

Därmed krävs också en mer befolkad landsbygd med meningsfulla försörjningsmöjlighete inom tex djurhållning, odling och förädling av jordbruksprodukter, skogsbruk och vidareutveckling av dess komponenter. En mängd andra egna företagare inom olika branscher kommer också att behövas.

Vilka är vi?
”Framtiden i våra händer”, FIVH, är en gammal solidaritetsrörelse som har engagerat sig i skapandet av ett hållbarare värld genom att verka för ett samhälle i bättre balans, i det här sammanhanget mellan stad och landsbygd. Vi har gjort det på olika sätt: genom att verka för ett ökat utbud av kurser i självförsörjning och eget företagande på landsbygden på våra folkhögskolor och genom reportageresor till ett tjugotal byalag i Norra Sverige, där vi skildrat livet i de besökta byarna och samtidigt berättat om vikten av att göra Bygdeinventeringar. Vi har också skickat brev till riksdagsledamöterna inom ett antal av våra partier samt till bostadsminister Peter Eriksson angående Sveriges outnyttjade hus och marker, resurser som måste synliggöras och åter brukas.

Kommunens roll
Vi riktar oss i den här skrivelsen i första hand till Er i Norrlandskommunerna, där vi gjort besök i olika Bygdegrupper 2016, 2017.
Vi har glädjen att till det här mailet bifoga pdf-filer från Miljömagasinet som publicerat reportagen från de besök vi gjorde i Era kommuner.
Vi vet att ni drabbas hårt av utflyttning och därmed fått ett minskat skatteunderlag som gör det svårt att genomföra de kommunala uppdragen, bland annat, inom skola, vård och omsorg, på ett tillfredställande sätt.

Vi föreslår att varje kommun, som inte redan gjort en Bygdeinventering, gör det med hjälp av kommunens Fastighetsregister och genom fysiska okulärbesiktningar. Första steget är att försöka förmå de oftast frånvarande husägarna att hyra ut eller sälja sina outnyttjade hus med eventuellt tillhörande obrukade marker, till någon som vill bosätta sig på landsbygden.
Det är vår förhoppning att varje kommun ska hitta sitt sätt att övertyga husägare att hyra ut eller avyttra sina obrukade fastigheter.
Om så inte är möjligt blir nästa steg att verka för en beskattning av de fastigheter som inte nyttjas på det sätt som berikar bygden och kommunen.


Framtiden i våra händers roll
Vissa kommuner som gjort inventeringar, har haft problem med att nå ut till ”hugade spekulanter” med information om den faktiska tillgången till hus och marker i deras kommun.
I Framtiden i våra händer har vi därför tänkt att bidra med att fungera som ”sambandscentral” dvs, vi tänker antingen använda vår redan existerande hemsida www.framtiden.a.se eller inrätta en ny, om verksamheten kommer att kräva det.

Hos oss ska kommunernas innevånare eller en kommunanställd kunna lägga ut information
om hus och marker som erbjuds till uthyrning eller försäljning. Vi kommer att lägga upp ettsystem där vi sorterar erbjudanden efter län och kommun. Förutom information om hus och marker bör avtalsförslag och kontaktadresser finnas tillgängliga.

Vi planerar att sätta av en person som ska arbeta med att lägga upp programmet för ”sambandscentralen” och sedan ta emot information och hålla i uppdateringarna, när verksamheten väl kommit igång,
Genom vårt arbete i Framtiden i våra händer kommer vi i kontakt med många olika slags människor, bland dem många som är i färd med att utbilda sig för att ta steget från ett tärande liv i en tätort till att om möjligt bli självförsörjande företagare på landsbygden och därigenom kunna vandra med lättare steg på jorden.

De och många andra kommer att välkomna förslaget till en riksomfattande agrar sambandscentral, som öppnar upp en  lättare sökväg till landsbygdens hitintills förbisedda resurser.


Vi ser fram emot att få ta del av Era kommentarer.
Med varma hälsningar 2018-03-12
Gunilla Winberg Kurt Gustafsson
Ordf. i FIVH styrelseledamot i FIVH
rigun@comhem.se kurt@lutadalen.se