Läs mer om...

Dokument

Här hittar du arkiverade artiklar

Läs mer

Resor

Arkiverade resor till gårdar

Läs mer

Tidningen

Här hittar du gamla nummer

Läs mer

Livsmedelssuveränitet av Torgny ÖstlingLivsmedelssuveränitet

Svensk ekonomisk lagstiftning (tullar, förvärv, skötselkrav, fastighetsbildning, brukarplikt, boplikt, konkurrens, etablering, investeringar....) är underordnad EU:s rättsakter och därmed är nationell, regional och lokal självständig förvaltning avskaffad.

Citat från den proposition som gick längst i avskaffande här i Sverige och som en enig riksdag röstade igenom december 1992: "Härtill kommer att frågan utifrån de intressen som främst bär upp den nuvarande lagstiftningen - skyddet för Sveriges naturtillgångar och ekonomiska självbestämmanderätt - inte torde ha någon nämnvärd praktisk betydelse

.....restriktioner bör således avskaffas i förhållande till inte bara rättssubjekt i EFTA- och EG-länder utan

också rättssubjekt i övriga länder. (Lagen , en av flera, gällde i det här fallet förvärvsrestriktioner.) Så avskaffade vi vår ekonomiska och delar av vår politiska suveränitet. Vad gäller jordbruk och fiske har vi dessutom överlämnat vår totala suveränitet till EU och administrerar på nationell nivå EU:s lagstiftning inom dessa områden.) Samtidigt som vi valt bort suveränitet för att ”gå före”, ”vara bäst i klassen” i överstaliga internationella organ som t.ex. EU och WTO – så har andra fattigare stater mer eller mindre tvingats ge upp förvaltning, sin rådrätt, sin suveränitet,.. Fattiga stater och kontinenter är de största förlorarna. Och det beror på de affärsprinciper som råder i denna s.k. Frihandelspolitik, m.a.o. Globalisering. WTO och ekonomiska block är, även om de vill ge sken av att s.k. handel är detsamma som fred, inget FN-organ med mänskliga rättigheter som grundläggande värderingar. Lägger vi då ned vårt jordbruk i västvärlden måste enligt alla principer om biologisk begränsad tillgång och köpstarka konsumenter fördelningen av mat, skyddande av biologisk mångfald, hävdande av mänskliga rättigheter bli till största nackdel för fattigare delar av världen. Mat, vatten, biologisk mångfald,

..... "kolonialiseras" med ekonomiska "vapen". Däremot inte sagt att den rika världen inte drabbar den rika världen.

Den nordliga småskaliga lokala och naturnära produktionen slås ut av billiga importprodukter ofta från västerländska multinationella bolag som exporterar från Syd - vilket ökar trycket på fattigare länder att producera mer foder och mat till rikare Nord - som därför slår ut sina naturbrukare - som ökar storskalighet och rovdrift i Syd…. Globala systemfel är i grunden de första åtgärder som måste till för att lösa problem med klimatförändringar och energibrist. Via Campesina föreslår som första åtgärd matsuveränitet.

Torgny Östling