Läs mer om...

Dokument

Här hittar du arkiverade artiklar

Läs mer

Resor

Arkiverade resor till gårdar

Läs mer

Tidningen

Här hittar du gamla nummer

Läs mer

Idédokument 98

Vid årsmötet 1997 beslutades om bildandet av en arbetsgrupp, som skulle förmedla FIVH:s syn på våra viktiga framtidsfrågor till politiker och andra beslutsfattare. Sören Lagergren blev sammankallande. Som en del av arbetsgruppens insatser har detta "Idédokument 98" utarbetats av Mats Kihlberg, Gunnar Sundberg, Sören Lagergren och Per Klasson. Det lades fram vid 1998 års årsmöte, som ställde sig bakom det.

Idédokument 98

Detta idédokument vänder sig till alla som vill ta ansvar för vårt sätt att leva, och för den framtid vi skapar för kommande generationer. Vi önskar bidraga till en levande demokrati, där alla deltar i samhällsdebatten och kan påverka besluten. Dokumentet anknyter till tankarna i Erik Dammanns bok "Framtiden i Våra Händer", som utkom 1972.

Allvaret kan uttryckas på olika sätt: 1/7 av odlingsjorden har gått förlorad på 20 år. Om alla människor på jorden följer vårt västerländska livssätt krävs 5 - 10 jordklot. Men, vi har bara ett enda! Jordens rika femtedel får 83 % av BNP, den fattiga 1,4 %. Klyftorna fortsätter att öka och miljöförstöringen får allt större omfattning. Allt detta får globala konsekvenser och hotar människornas möjligheter att överleva på denna planet. Den allvarliga bakgrunden motiverar genomgripande förändringar.

Vad är orsakerna?

Det handlar inte om några få onda människor. Det handlar om de samhällsstrukturer och livsmönster vi själva skapat. Alla vi i Nord, och även några i Syd, delar gemensamt ansvaret för orättvisorna och hotet mot framtiden.

Men strukturer som människan skapat kan människan förändra! Det är i vårt samhälle som ändringarna behövs.

Radikala krav!

Politikernas målsättningar och de åtgärder riksdag och regering genomför är, enligt vår bestämda uppfattning, inte tillräckliga.

* Kretslopp och miljö. Agenda 21-åtgärderna räcker ej för att skapa de förändringar som behövs. Agenda 21 kan emellertid bidra till ett nytt och hållbart samhälle, genom att aktivera människor och skapa förståelse för att vår livsstil kan förändras och bör förändras.

* Biståndet. Detta löser inte Syds problem. Men biståndet kan ge viktiga bidrag till hållbar utveckling i Syd, inte minst genom att biståndet skapar kontakter med aktiva grupper och folkrörelser i u-länderna. Ett ekologiskt och socialt inriktat bistånd bör byggas ut för att kunna möta dagens och framtidens utmaningar. EU:s handelspolitik måste förändras så att fattiga länder får helt nya möjlighet att utvecklas.

* Frihandel. Frihandel, på de rikas villkor, måste begränsas. Globaliseringen, dvs att produktionen läggs på den plats där största lönsamheten kan uppnås, är på väg att ödelägga mänskliga värden runt om i världen, även i Nord. Företagen måste ta det sociala ansvaret på ett helt nytt sätt.

* Mediapåverkan. Likriktningen och kommersialiseringen av media går hand i hand med dagens makthavare, dvs storföretagen och de stora kapitalförvaltarna. Denna utveckling måste brytas. Det är nödvändigt att begränsa informationsfriheten för de företag och andra aktörer, som med stora ekonomiska resurser sprider budskap som är oförenliga med en trygg utveckling.

En ny mening - ett nytt engagemang i samhällsutvecklingen

Denna tuffa utmaning måste paras med en tydlig beskrivning av möjligheterna och de värden som kan vinnas - annars kan den mörka hotbilden skapa uppgivenhet. De värden som kan vinnas är framför allt följande:

* Trygghet inför framtiden. En värld med social rättvisa betyder en fredligare värld. En hållbar samhällsutveckling betyder bevarade resurser och livsmiljöer.

* Nya gamla värden. Lugnare tempo, arbeten med mening, sociala kontakter - en förbättrad livskvalitet för många människor. Gamla värden kan återskapas när medvetenheten finns.

* Nya arbeten. Ett ekologiskt inriktat samhälle med andra materiella krav skapar fler arbetstillfällen. Det innebär nya former av produktion, återanvändning av resurser, nya uppfattningar om innebörden av kvalitet, återvunnen hantverkskunskap, mm. Det blir även fråga om kulturell tillväxt med betoning på utbildning och skapande konstnärlig verksamhet.

* Lagom är bäst. Vi måste pröva vad som är verkliga framsteg. Alla innovationer är inte till nytta. Rättvisa och ansvar måste sättas före egoism och behaglighet.

Folkrörelsens kompetens och ledarnas ansvar

En trovärdig personlig livsstil är viktig, men det är också viktigt att vi kan påverka våra politiker, våra folkrörelser och andra aktörer. De ekonomiska intressen och marknadskrafter som förhindrar och försvårar en hållbar utveckling är mycket starka. Det är motvind i opinionsbildningen.Vi vill stödja politiker och andra aktörer, framför allt folkrörelser, som delar våra värderingar. En del av vårt arbete måste vara att informera och påverka politiker för en tryggare framtid. Vi har kunskap att ge.Vi vill undersöka förlamningens mekanismer. Det är oacceptabelt att våra beslutsfattare inte agerar kraftfullt på de hot som i grunden är kända. Att undersöka orsakerna till förlamningen och att söka efter den handlingsfrihet som ändå finns är en av våra viktigaste uppgifter.

Att bevara och fördjupa demokratin

Hoten mot vår demokrati kommer både från marknadsaktörernas påverkan på politikernas beslut och från den obegränsade reklam som hindrar människor att sakligt bygga upp sin kunskap och värdera sin situation. Det är inte demokrati eller yttrandefrihet då en liten grupp av människor får en stark röst i kraft av sina pengar. Demokrati förutsätter en målmedveten strävan efter att varje människa så långt möjligt skall kunna göra sin röst hörd.Vi behöver en utvecklad och en fördjupad demokrati. Majoriteten av det svenska folket är beredd att avstå från materiell bekvämlighet, om de vet att bördorna delas rättvist, att det på sikt lindrar lidandet i världen och att det ger våra barn en trygg framtid.