Läs mer om...

Dokument

Här hittar du arkiverade artiklar

Läs mer

Resor

Arkiverade resor till gårdar

Läs mer

Tidningen

Här hittar du gamla nummer

Läs mer

Utfrågning partierna 2014

Utfrågning partierna 2014Frågor ställda till partierna inför riksdagvalet.

Svar nedan

Framtiden i våra händer ser med stor oro på att en extrem kommersialism har ätit sig in våra värderingar och fått många av oss att på allvar tro att det bara är genom att äga materiella ting som vi vinner lycka och framgång.

Det är väl känt och dokumenterat att vår överflödskonsumtion tär på jordens resurser och ger alarmerande höga utsläpp av växthusgaser, som i sin tur påverkar jordens klimat negativt. Trots dessa fakta har många av oss medborgare blivit systemets slavar, ivrigt påhejade av reklamen. 

Vi tror att för att föra in vårt samhälle på en för alla människor gynnsammare väg, behövs många förändringar bland annat måste vi restaurera medborgarrollen – varje persons rättighet och skyldighet att aktivt delta i samhällslivet. 

Andra önskvärda förändringar är rätten till kortare arbetsdag liksom på sikt en garanterad basinkomst för alla.

Vi är övertygade om att kulturen har en viktig roll att spela och då tänker vi inte enbart på att passivt ta emot teater, film och konst utan också det glädjefyllda aktiva skapande, som vi alla borde få möjlighet att ägna oss åt oberoende av ekonomiska förutsättningar.  Vi växer som människor om vi tillåts bejaka våra konstnärliga talanger. Ofta blir vi mer balanserade och därmed bättre förberedda att axla rollen som aktiva medborgare och medmänniskor.

”Ensam är stark” och ”Var och en är sin egen lyckas smed” är  klyschor som hjälpt de kommersiella krafterna att kraftigt försvaga sammanhållningen och solidariteten mellan människor. Sanningen är den motsatta: det är i samarbete med andra för ett bättre och mänskligare samhälle som vi blir starka och utvecklar vår förmåga till empati och rättrådighet.  

Vi är helt övertygade om att GEMENSKAP ÄR LIVETS FUNDAMENT och att vi tillsammans kan skapa en samhällsmodell som inte föröder vår jord utan låter våra efterkommande få sin rättmätiga del av Jordens tillgångar.

Vad vill Ditt parti göra för att bidra till att frigöra människors inre skaparkraft och vilja till att aktivt bidra till samhällets utveckling i enlighet med ovanstående resonemang? 


.Partiernas svar

Miljöpartiet

Den gröna vägen handlar inte om ”vi och dom” . Den handlar inte heller om egoism. Den handlar om att se till helheten. Omtänksamma och engagerade människor förändrar världen. Varje utveckling tar sin början i den enskilda människans övertygelse och engagemang. 
Människan är en kreativ och empatisk varelse som vill och kan ta ansvar. Den fantastiska mångfalden i människors synsätt och idéer utgör en rikedom som driver utvecklingen framåt. 
I kommande riksdagsval föreslår Miljöpartiet flera saker som bidrar till att uppfylla detta synsätt, bland annat mer estetisk verksamhet i skolan, satsningar på den kommunala musik- och kulturskolan, förkortad arbetstid, regelförändringar för småföretagare och ett förändrat socialförsäkringssystem där ingen behöver falla mellan stolarna. Samt stora investeringar för att ta vara på och skydda vår gemensamma miljö.

Socialdemokraterna

Vi vill ha ett kreativt Sverige med ett kulturliv som ifrågasätter och ställer saker på sin spets. Kultur känner inga gränser. Kultur i alla dess former hjälper oss att vidga perspektiven, få nya tankar och nya idéer. Kultur i alla dess former måste alltid ges utrymme att utvecklas – annars dör den. Vi påverkas alla av kulturen och massmedierna i det samhälle vi lever i. Men vi kan också själva påverka dem. Därför är ett levande kulturliv och en mångfald av röster i den offentliga debatten livsviktigt för ett modernt och dynamiskt demokratiskt samhälle. Kulturen får oss att växa som samhällsmedborgare.

Den socialdemokratiska kulturpolitiken tar sin utgångspunkt i vår absoluta tilltro till att alla människor ska ha rätt till att ta del av kultur och utöva kultur. Genom en prioritering av barn och unga och en satsning på integration, folkbildning och jämställdhet kan kulturen spridas till fler.

Vi socialdemokrater ser kulturen som en viktig del av välfärden. Konsten och kulturen är starka krafter som kan bidra till att skapa ett rikare samhälle att leva i. Vi vill därför släppa loss kraften i kulturen och stärka och utveckla den kreativitet, sprängkraft och möjligheter som finns i konst och kultur. Det är viktigt för att kultur och även media har ett värde i sig – som fria och oberoende aktörer, men också för att många av framtidens jobb finns inom kulturen och de kreativa näringarna. En grundläggande förutsättning för detta är att vi ser den kulturella infrastrukturen som ett gemensamt ansvar. Folkbildningen med dess bildningssträvanden, och sitt fokus på det livslånga lärandet, ska utvecklas. I en socialdemokratisk kulturpolitik är amatörkulturen och det professionella kulturlivet varandras förutsättningar. Vi vill uppmuntra engagemang.

Kultur och media är viktiga därför att de kan kanalisera protester mot orättvisor, utgöra en arena för samtal och debatt, eller granska och ifrågasätta makthavare och rådande strukturer. Kultur och media är viktiga därför att de skapar möjligheter för oss att formulera drömmar, ge uttryck för känslor och skapa identitet. Kultur och media kan hjälpa oss att upptäcka nya idéer och perspektiv, ge inspiration, vägledning och inte minst värderingar.

Om jobben är det som skapar ekonomisk självständighet och tillväxt, och välfärd är det som gör att vi alla kan färdas väl genom livets upp- och nedgångar, så är kultur det vi fyller livet med, som ger det innebörd, och som hjälper oss att förstå både oss själva, andra och det samhälle vi lever i. Den som påstår att det är oviktigt ser inte möjligheter och behov i ett modernt och progressivt samhälle.

Att skapa förutsättningar för kultur att blomstra är att skapa förutsättningar för ett levande demokratiskt samhälle. Att ge utrymme för konstnärer och amatörer, att uttrycka sig konstnärligt är berikande för ett kreativt samhälle. Sverige behöver mer, inte mindre, kreativitet för att lösa alla de komplicerade samhällsproblem vi står inför.

Tillgången till kultur ska inte göras beroende av enskildas betalningsförmåga. En viktig tillgänglighetsfråga är fri entré på våra statliga museer.

Vi vill skapa ett samhälle där alla får plats och har tillgång till våra samhälleliga kulturinstitutioner. Där alla barn och unga får möjlighet att delta i musik- och kulturskolans verksamhet, spela instrument, dansa, delta i en teatergrupp, rita och måla, utan att begränsade ekonomiska resurser som avgör. Därför inför vi ett stimulansbidrag för musik- och kulturskolor som håller nere avgifterna. Vi vill återinföra fri entré på de statliga museerna och ge alla tillgång till vårt gemensamma kulturarv.

Alla barn och unga ska ha möjlighet att delta i idrotts- och fritidsverksamhet oavsett familjens ekonomi. Att delta i det organiserade föreningslivet är viktigt för unga människors demokratiska fostran. Höga avgifter inom föreningslivet, inte minst inom idrotten stänger ute barn och unga. Detta är en utveckling vi vill bryta. Därför föreslår vi en satsning på alla barn och ungdomars rätt till kultur och idrott – dels ett Handslag med föreningslivet dels ett stimulansbidrag för musik- och kulturskolan. Båda i syfte att hålla nere avgifterna för barn och ungdomar.

Utarmningen av naturresurser och hotet mot miljö och klimat känner inte några nationsgränser. Människans förbränning av fossila bränslen har medfört kraftigt förhöjda halter av koldioxid i atmosfären. Marknadens oförmåga att hushålla med resurser som saknar pris har lett till en exploatering som hotar allas vår existens. Än har världen inte lyckats vända utvecklingen och åstadkomma den nödvändiga minskningen av utsläppen av växthusgaser. Klimatkrisen är kanske mänsklighetens svåraste utmaning. Det handlar, bokstavligen, om allas vår överlevnad.

Det är tydligare än någonsin att svaren på samtidens stora utmaningar ligger i det gemensamma. Dessa utmaningar går inte att lösa annat än tillsammans, på demokratisk väg, i många fall över nationsgränserna. De kan inte lämnas varken åt individen eller åt marknaden. En gränslös värld i fred och frihet är socialdemokratins långsiktiga mål. Det är vi människor tillsammans som måste fatta de svåra, men helt nödvändiga besluten kring hur vi vill leva tillsammans framöver.

Vänsterpartiet

I alla tider har människor drömt om och kämpat för en värld där ingen behöver gå hungrig, en värld utan förtryck och utan krig. Ropen på bröd, frihet och fred ekar genom historien. Förutsättningarna att förverkliga drömmarna har aldrig varit större än i dag. Alla skulle kunna ha tillräckligt med mat, rent vatten, bostad, utbildning och hälsovård. Ändå svälter tiotusentals barn ihjäl varje dag. Människor hålls nere i fattigdom och förnedring. Kvinnor utnyttjas och förtrycks i en könsbestämd maktstruktur som genomsyrar allt och alla. Jordens resurser föröds och miljön förgiftas. Det måste inte vara så här. Världen kan och måste förändras.

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

De socialistiska och feministiska idétraditioner, som Vänsterpartiet är en del av och för vidare, bygger på övertygelsen om alla människors lika värde. Det är idétraditioner som hyllar förnuft och kritiskt tänkande och utgår från en tilltro till alla människors skapande förmåga. De ser människor som självständiga, tänkande individer, kapabla att skapa sig själva som människor i samverkan med andra.

Vårt ekologiska förhållningssätt baseras på en insikt om att den samtida miljöproblematiken har sin huvudsakliga orsak i de specifikt kapitalistiska sociala och ekonomiska förhållandenas dynamik. Miljöförstöringen är idag inte främst en fråga om osäkra eller oavsedda konsekvenser av produktionen, utan om att produktionen är orienterad gentemot vinstmaximering oavsett dess sociala och ekologiska konsekvenser. Vänsterpartiet vill omsätta denna insikt i politisk handling. Vi menar att en hållbar ekologisk utveckling är intimt förknippad med en hållbar mänsklig utveckling.

I praktisk handling prövas och stärks idéerna. Inget steg framåt får avfärdas som alltför obetydligt. Vårt mål är inte ett utopiskt paradis, utan ett solidariskt samhälle som byggs av och för människor.

Vårt mål är att förändra samhället, att göra alla människor oavsett kön, sexuell läggning, funktionsvariation, etnicitet, könsuttryck och –identitet jämlika, att ta bort klasskillnader och andra orättvisor, att skapa hållbara lösningar. Det är därför vi med stolthet kallar oss för ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund och det är utifrån denna övertygelse som vi bygger hela vår politik.

Människor idag behöver tid att leva. Människor behöver rätt till ett arbete. En alltmer tempofylld arbetsdag stressar sönder hälsan, livet och relationerna till våra nära. Samtidigt står rekordmånga människor utan arbete eller arbetar ofrivilligt för lite. De stressrelaterade sjukskrivningarna ökar framförallt bland kvinnor, hjulen snurrar på. Mellan dagislämningar, instämpling och ett slitsamt arbetspass räcker tiden sällan till. Människor behöver mer tid. Vi behöver ett mänskligt och rättvist samhälle där människor har reella möjligheter att leva berikande liv. Vi behöver en arbetsmarknad där människor orkar jobba till pensionsålder och vi behöver ökade förutsättningar för par att leva jämställt. Vänsterpartiet vill därför genomföra en arbetstidsförkortning till sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Arbetstidsförkortningen har stor potential att bli en enande reform som svarar mot behovet av ett arbetsliv och privatliv som gynnar människan och inte kapitalet.

Konst och kultur är omistliga värden i ett samhälle. För att vi människor ska leva ett gott liv krävs att vi har tillgång till dans, musik, film, teater, litteratur, bildkonst och andra konstformer. Enligt regeringsformen är målet för den offentliga makten att skapa ett samhälle präglat av ”social, ekonomisk och kulturell välfärd”. Kulturpolitik handlar därför i ordets ursprungliga bemärkelse om välfärd – att vi tillsammans ska se till att vi färdas väl genom livet i det samhälle vi kan påverka.

Vänsterpartiet vill öka kulturens utrymme i samhället. Vi vill göra kulturarvet tillgängligt för alla och låta nyare konstformer – som till exempel gatukonst, databaserade uttryck och graffiti – få utrymme. Vänsterpartiet lägger också stor vikt vid de nationella minoriteternas rätt och möjlighet till kulturutövning och uttryckssätt.

Konsten kan i bästa fall skärpa synen och stimulera tanken, aktivera känslan och skapa samhörighet på demokratisk och humanistisk grund. För att det ska bli verklighet krävs mer utrymme för konsten och kulturen och en kulturpolitik som sätter människan framför pengarna.

Nya moderaterna


Vi i Nya Moderaterna tror att det goda samhället skapar vi tillsammans. Vi tror på människan och dess möjlighet till kreativitet, utveckling och vilja att utvecklas. Vår unika förmåga att känna empati för andra människor utanför vår egen innersta krets skapar ideologier, välfärdsstukturer och värderingar som gör att människor går samman för att gemensamt söka vägar till en bättre värld.

Det finns fortsatt stora utmaningar i form av orättvisor, diskriminering, hot och våld. Klimathotet är på allvar. Samtidigt ser vi hur hundratals miljoner människor under de senaste decennierna lyft sig ur fattigdom tack vare tillväxt och handel. Detta ser vi särskilt i Asien och Afrika. Vägen ut ur fattigdom går via marknadsekonomi, jobb och tillväxt. Det finns ingen motsättning mellan å ena sidan en sund miljöpolitik och en välfärd för alla och å andra sidan tillväxt och marknadsekonomi. Tekniska innovationer ger nya möjligheter att kombinera tillväxt och miljöansvar. På sjuttiotalet uppmanades människor att bara duscha en minut av hänsyn till miljön. Dessa råd förekommer inte längre och detta beror på att vi idag inte värmer våra hus med olja utan med förnybar energi som solceller och bergvärme. Det är exempel på tekniska innovationer som samtidigt ger tillväxt och en bättre miljö. Det är bara ett exempel bland många på människans förmåga att utvecklas.

Vi är överens om kulturens betydelse för samhället. Människor behöver balans i tillvaron mellan de materiella värden lönearbete ger och de immateriella värden kulturen skapar. Ett uttryck för detta är att Sverige, som ett av mycket få länder, har värnat stödet till kulturen genom snart sju år av internationell ekonomisk kris. Barn och ungas rätt till kultur har prioriterats och ämnet kultur och hälsa har gått från att vara en kuriositet till att idag vara ett intressant forskningsämne när professorer inom exempelvis molekylärbiologi forskar kring hjärnans förmåga att läka och stimuleras av kultur. Detta har inte skett av en slump utan är ett resultat av ett medvetet politiskt stöd till en breddad och mer modern förståelse av kulturen betydelse i samhället. Detta är vi stolta över och vi vill intensifiera detta arbete om vi får väljarnas förtroende i september.

Sammanfattningsvis tror vi på det goda gemensamma samhälle vi byggt upp under lång tid i Sverige, där både tillväxt och välfärd ger utrymme för materiella och immateriella värden att utvecklas.

Centerpartiet

Vi har bara ett jordklot och det måste vi vara rädda om. Centerpartiet tror att miljövänlig politik kan gå hand i hand med ökad tillväxt. Vi har visat att det är möjligt genom att utsläppen har sänkts med 20 % samtidigt som BNP ökat med 60 % sedan 1990. Genom satsningar på förnybar energi, mer innovation och miljöteknik kan vi både skapa jobb och sänka utsläppen. Att motverka tillväxt skulle i förlängningen skapa mer problem eftersom arbetslöshet och fattigdom skulle göra det svårt att ställa om till ett mer miljövänligt samhälle.

Det civila samhället, människornas frivilliga organisering, är en fundamental del av varje väl fungerande demokrati och välfärdsstat. Det är viktigt för personlig utveckling, social hållbarhet, integration, demokratisk fostran och kreativt skapande. Det utgör därför ryggraden i ett öppet samhälle och en långsiktigt hållbar demokrati.

Det solidariska ansvaret att förbättra människors livsmöjligheter kräver ett samspel mellan det offentliga och civilsamhällets medmänskliga nätverk. Många människor måste uppmuntras och tillåtas vara med och bygga nätverk som kan nå fler och bidra till välfärden. Det civila samhället måste ha en självständig roll, bortom både staten och privata företag.

Kulturen har sitt egenvärde men är samtidigt betydelsefull för ett hållbart samhälle. Vi behöver kulturen för att leva. Ett kulturliv där alla är välkomna och kan delta är en viktig kraft för ett samhälle som håller ihop på lång sikt. I kulturen kan vi lära oss att se saker ur olika perspektiv och det är något som främjar både tolerans och kreativitet i ett samhälle. Kulturens roll för regional utveckling ska inte heller underskattas. Kulturen ska vara tillgänglig för alla att ta del av och delta i.

Tillgängligheten till kulturen bärs upp på tre ben. Det ska inte spela någon roll om man exempelvis har någon funktionsnedsättning, var i landet man bor eller vilken social eller ekonomisk situation man lever i. Kulturen ska finnas till för alla. Att ge den möjligheten är en självklar del av det offentliga uppdraget. Centerpartiet vet också att skaparglädje frodas i frihet och det är för oss en självklarhet att värna den konstnärliga friheten.

Barn och ungas möjlighet att få ta del av kultur och utveckla sina egna talanger är av största vikt för framtiden och en given politisk prioritering. Centerpartiet vill därför utvidga den framgångsrika satsningen Skapande skola. Skapande skola ger eleverna möjlighet att möta professionell kultur men även att skapa själva. En sådan satsning är betydelsefull för de unga och skapar samtidigt arbetstillfällen för professionella konstnärer och andra kulturskapare.

Det behövs bättre förutsättningar för professionella kulturarbetare att kunna leva på sitt skapande. Centerpartiet vill därför införa avdragsrätt för företag vid förstahandsinköp av konst. Likaväl som att exempelvis en designmöbel som ska förgylla ett kontor i dag är avdragsgill så vill vi att detsamma ska gälla för konstverk. Centerpartiet vill därutöver göra en bredare översyn när det gäller skatter och avdrag för företagare i kultursektorn för att ge bättre och likvärdiga villkor. Kultur är också bra för hälsan. Centerpartiet vill att personal inom vård och omsorg ska få chans till kompetensutveckling inom området för att ge större utbyte över tid av de kulturaktiviteter som anordnas, ett kulturlyft i vården.

Sociala Medier