Läs mer om...

Dokument

Här hittar du arkiverade artiklar

Läs mer

Resor

Arkiverade resor till gårdar

Läs mer

Tidningen

Här hittar du gamla nummer

Läs mer

Vattenprojektet Aquabrava


Är en nationell, politiskt och religiöst obunden förening med säte på Gotland. Aquabrava, Jordgumman, registrerades vid Bolagsverket 2004. Grunden för föreningens metodik är horisontellt utformad organisation och struktur. Föreningens namn är en ömsint benämning på den planet där vi lever. Det ger en förnimmelse av ett uråldrigt tidsperspektiv tillsammans med det livgivande genusperspektivet. Arbete i olika "deltan". Ett är Vattenvårdsprojektet, ett system med sammanlänkade våtmarker i form av dammar, förbundna med meanderliknande diken. 
 Det fördröja vattnets flöde genom landskapet minskar utsläppet av närsalter som tex kväve och fosfor till Östersjön. Den biologiska mångfalden ökar och ger bättre tillgång till vatten för djur och människors bruk.  Förutom vattenvårdprojektet finns deltan som behandlar nya ekonomiska system, kulturyttringar och odlingsprojekt.