Tillväxt

Tillväxten i samhällsekonomin har två stora problem. Dels förbrukas viktiga tillgångar för framtida generationer och dels samlas rikedomar på ett sätt som gynnar ett fåtal personer och missgynnar det stora flertalet.

Det kommer att krävas stora insatser av både enskilda personer och internationella organisationer för att den nuvarande ekonomiska tillväxten och befolkningsökningen ska kunna leda till ett långsiktigt hållbart och solidariskt samhällsystem över hela jorden.

Vi i Framtiden i våra händer har som mål att kunna ifrågasätta den nuvarande tillväxtdoktrinen som till exempel hörs från fackliga organisationer och företrädare för de politiska partierna.

Hur ska vi försöka befria oss från tillväxtslaveriet?

Ett försök till situationsanalys

Vi måste lära oss tänka och se på våra handlingar och levnadsmönster som nu så helt styrs av våra krav och önskningar om bättre och bättre levnadsvillkor, vilket i sin tur medför behov av ständigt ökad tillväxt. För att samhällssystemet ska fungera under våra egna framtvingade önskningar, har vi försatt oss i ett slavliknande situation, ett beroende av att ett materiellt ekonomiskt flöde ständigt bibehålls och ökas.

Tillväxtslaveriet

När alla har blivit slavar finns inte längre någon annan part att strida mot än sig själv.

Vi medverkar alla i en samhällsprocess, där ständig materiell ekonomisk tillväxt är påbjuden, i konkurrens med andra nationer och folk över hela jorden. En årlig välståndsökning anses nödvändig.