VERKSAMHETSPLAN FÖR 2019 – 2020

Årsmöte föreslås genomföras under en helg i april 2020. -----
Styrelsemöten föreslås genomföras fyra gånger under det kommande året, 
Planerade aktiviteter: 
Ett antal Inspirationsresor – en uppföljning av de 
tidigare genomförda bygderesorna - kommer att genomföras 2019.
Opinionsarbete kring hållbar samhällsutveckling och omställningsinitiativ , global, nationell och lokal nivå, kommer att intensifieras med tonvikt på FN:sglobala utvecklingsmål och kampanjen för inrättandet av en gemensam folklig
FN- församling /se www.unpacampaign.org/
En Nordisk Folkriksdag på temat Småskalig livsmedelsproduktion i Norden  kommer att arrangeras 1 – 4 augusti på Ljungskiles Folkhögskola.
Samarbetet med Holma Folkhögskola fördjupas
FIVH:s hemsida – det löpande arbetet med uppdateringar och införande av nytt material fortsätter. 
Utgivningen av Ny Livsstil 
Fortsatt utdelning av pris ur Anna Horns Minnesfond. 
Brevutskick till alla medlemmar görs minst tre gånger under året 
Stödet till Klimataktionen och andra organisationer fortsätter 
Betalning av årsavgift och deltagande i olika arrangemang.
Nytryck av trycksaker