Upprop!

Stöd FARR, Flyktinggruppernas riksråd

Ungdomsboende med eget ansvar

Artikl i Ny livsstil nr 1 2017

  • Bild från Gulabåtarna

Kommunstyrelsen i Grästorp beslutade den 24 april att tillhandahålla Gröna Villan utan kostnad för den ideella föreningen NordSyd och de afghanska flyktingpojkarna i kommunen. Ett boende för dem som är åldersupphöjda och 18 år ”på riktigt”.

Ungdomsboendet Gröna Villan startade den 1 juli i år, för det var det datum när kommunerna inte längre fick någon ersättning från migrationsverket för ensamkommande 18-åringar. Då är det migrationsverkets mening att ungdomarna ska rivas upp från sitt trygga boende, sina kompisar, sin skolgång och hela sitt sociala nätverk för att placeras i migrationsverkets boende någonstans i vårt avlånga land Sverige. Tidigare under våren erbjöd vi i föreningen NordSyd oss att arbeta ideellt om kommunen tillåter att HVBboendet Gröna Villan får bli ett ungdomsboende. Boende mitt i byn Det är ett boende som ligger ”mitt i byn”.

Vi som är engagerade kan ”hålla koll” när vi passerar på cykel, bil eller kanske på väg till och från centrum, skolan, bollhallen, fotbollsplanen och ishockeyn. Ett boende med en härlig trädgård och många fruktträd. Och så blev det, kommunstyrelsen i Grästorp beslutade den 24 april att tillhandahålla Gröna Villan utan kostnad för NordSyd. Där ingår även alla rörliga kostnader som el, vatten, avfall med mera. Vaktmästeritjänst ingår också. Skolgången på Centralskolan för ungdomarna ska ombesörjas av kommunen, som också betalar busskort vid skola på annan ort (gymnasiet). De ger också möjlighet till föreningsaktiviteter genom den väl fungerande ”föreningspengen” som innebär att ungdomarna kan idrotta utan egen kostnad och föreningen får istället betalt av kommunens migrationspengar. NordSyd erbjuder alltså ”Ungdomsboende för ensamkommande 18-åringar i Grästorp”. Det gäller samtliga som är åldersupphöjda och 18 år ”på riktigt” och som inte har fått uppehållstillstånd.

Dessa ungdomar får möjlighet att välja att bo i Gröna Villan i regi av NordSyd eller att välja ett asylboende i någon av migrationsverkets lägenheter på annan ort. Ungdomarna erhåller en förhöjd dagersättning på 71 kr/dag från migrationsverket som ska täcka kostnader för mat, sjukvård och kläder. Med eget ansvar Ungdomsboendet i Gröna Villan innebär ett eget självständigt boende. De har ansvar för egen mathållning, egen klädvård, städning av eget rum och städning av hus enligt schema som de bestämmer själva. De har ansvar för sin egen skolgång och måste vakna själva, ansvar för sin egen fritid och sova ordentligt på natten. Det ska vara en lugn miljö för alla och tyst när det är dags att sova. En överenskommelse med gällande regler undertecknas av varje ungdom som fl yttar till Gröna Villan. Den som inte följer NordSyds regler får inte bo kvar utan får fl ytta till asylboende på annan ort. NordSyd bemannar Gröna Villan 3 gånger/dygn (morgon/ em/kväll) och vid akut behov andra tillfällen. Föreningen har ständigt telefonjour och schemalägger bemanningen som utgörs av frivilliga och helt ideella mäniskokrafter. NordSyd är också behjälplig vid ungdomarnas personliga besök och kontakter på migrationsverket, skatteverk, sjukvård med mera. De kanske också får hjälpa till vid övningskörning för körkort,bli ”coach” vid boxningsmatcher med mera. Ung Kurage NordSyd ordnar tillsammans med andra föreningar/organisationer och privata personer trivsamma aktiviteter för alla nysvenskar på olika sätt ute i samhället t.ex. fotboll- och pingiscuper, friluftskvällar i Kroken, korpens tipspromenader, och kyrkans sammankomster. Och då fi nns s alltid Albin Blomster 14 år med och fi xar, de ensamkommande ungdomarnas KOMPIS nr 1. Ett kamratskap som har uppmärksammats av Raoul Wallenberg Academy som gett Albin utmärkelsen Ungt Kurage 2017.

Med eget ansvar Ungdomsboendet i Gröna Villan innebär ett eget självständigt boende. De har ansvar för egen mathållning, egen klädvård, städning av eget rum och städning av hus enligt schema som de bestämmer själva. De har ansvar för sin egen skolgång och måste vakna själva, ansvar för sin egen fritid och sova ordentligt på natten. Det ska vara en lugn miljö för alla och tyst när det är dags att sova. En överenskommelse med gällande regler undertecknas av varje ungdom som fl yttar till Gröna Villan. Den som inte följer NordSyds regler får inte bo kvar utan får fl ytta till asylboende på annan ort. NordSyd bemannar Gröna Villan 3 gånger/dygn (morgon/ em/kväll) och vid akut behov andra tillfällen. Föreningen har ständigt telefonjour och schemalägger bemanningen som utgörs av frivilliga och helt ideella mäniskokrafter. NordSyd är också behjälplig vid ungdomarnas personliga besök och kontakter på migrationsverket, skatteverk, sjukvård med mera. 

Kommunen beslutade om en kontraktstid från 1 juli till 31 december 2017. Den tiden kan förlängas om kommunen och NordSyd tycker att Ungdomsboendet har fungerat bra. Och nu när regeringen tillsammans med vänsterpartiet har beslutat om att ge bidrag till alla kommuner för att göra det möjligt att erbjuda 18-års boende så hoppas vi i NordSyd att Grästorps kommun förlänger kontraktstiden till 30 juni 2018. Samhällstillhörighet Inför uppstarten av ungdomsboendet tipsade kommunens socialchef att länsstyrelsen erbjuder möjlighet att söka statsbidrag till verksamheter för asylsökande. En ansökan gjordes av NordSyd för att möjliggöra en tids- och aktivitetsplan som fylldes med verksamheter för att ordna en väl fungerande samhällstillhö- righet för de ensamkommande ungdomarna som blir utanför det kommunansvaret för HVBboendet. Genom att NordSyds ungdomsboende erhåller bidrag så får ungdomarna på Gröna Villan en möjlighet att ”förkovra sig” i svenska språket och svenska samhället. Det innebär att lära sig hur kommunal verksamhet fungerar både administration, politik, reningsverk, värmeverk, avfall- och återvinningshantering, vattenverk, storkök m.m. Viktigt i samhället är också religionen t.ex. Svenska kyrkan och Pingstkyrkan som fi nns hos oss i Grästorp. Kunskapen om hur föreningsverksamhet och studieförbund fungerar är också mycket viktiga. Framtidsnytta är när de ensamkommande ungdomarna får lära sig den svenska arbetsmarknaden genom att besöka små och stora arbetsplatser i Grästorp med omnejd.

Ett par av killarna som har ATUND (rätt arbeta utan arbetstillstånd) har fått arbeta på riktigt under sommarlovet. Aref fi ck ett feriearbete inom äldrevården och Kazem fi ck jobb på Axima där han bland annat har reparerat gräsklippare. Nu har Kazem fått fortsatt anställning och skall arbeta 60 procent och gå på skolan 40 procent (svenska, engelska och matte). Han har också genom skatteverkets samordningsnummer nu fått möjlighet att skaff a sig körkort. NordSyd har ”husmöte” med smarrigt fi ka en gång i veckan där vi tillsammans pratar om vad som blivit bra och dåligt. Vi pratar svenska och efterhand ska ungdomarna själva leda dessa möten (ordförande) och skriva ner anteckningar på svenska (sekreterare). Under helgerna har vi mysstunder med bl.a. spelkvällar där det gamla ishockeyspelet och fi aspelet är populärast. Det kan också vara födelsedagskalas med ”Ja må han leva..... och Hurra, Hurra, Hurra, Hurra. Det kan också vara cykelreparationer eller styrketräning hos Europas starkaste tjej.

Senare i höst ska vi prata om hälsa, närodlat och mångkulturell mat. När det gäller hälsa ska vi också koppla tillbaka på de aktiviteter som ungdomarna utför eller inte utför. Lokal grupp De ensamkommande ungdomarna Habib, Kazem och Mohsen har tillsammans med Albin, Amela och Lisa startat Sveriges första lokala grupp inom Vistårinteut UNGDOM Grästorp. Nu ska de skriva inbjudningar till det första mötet och sedan komma med förslag till artiklar hos tidningarna NLT (lokalt) och Miljömagasinet (riks). På första medlemsmötet ska det bli Brainstorming med temat ”Utvisa inte min KOMPIS”. Vi som har huvudansvaret för Ungdomsboendet Gröna Villan är Bitte, Tove, Gunnel och Albin (kompisansvar), alla ingår i styrelsen för NordSyd i Grästorp. Och ungdomsboendet har blivit en skimrande pärla där våra 18-åringar växer sig starkare och starkare trots alla motgångar och svårigheter. Orosmolnen är många och då är det viktigt att boende med eget ansvar vi som jobbar ideellt ger mycket kärlek och kamratskap. Vårt ungdomsboende har blivit så positivt känt att studiebesöken blir allt fl er band anat så ville ideella eldsjälar från grannkommunen Vara komma på besök. KD-politikern Björn Rubensson ville ta med sig våra ideer till sitt parti och nu är MP migrationspolitiker Maria Ferm på G. En resurs Låt våra ensamkommande ungdomar bli den resurs som Sverige behöver. Sluta med att slösa tid och pengar på att få fram hur det ska vara möjligt att utvisa alla dessa ungdomar som kom hit 2015. Slösa inte pengar på att transportera ungdomar och gode män för röntgen av knän och tänder oändligt många mil hit och dit. Sluta med alla dessa intervjuer som sväljer hur många oerfarna utredare som helst och svaret blir alltid detsamma ”Migrationsverkets bedömning är att du inte gjort din ålder eller underårighet sannolik” och sedan om massor av månader så kommer beslutet om utvisning. Då har barnet blivit en 18-åring ungdom, som studerar, arbetar, har kompisar och pratar bra svenska. Då är det dags för charterresan ”Tvångsutvisning” som kostar staten hur mycket pengar som helst och är omöjlig att genomföra inom rimlig tid, tar kanske 15-30 år.

Spara statens pengar och ge ungdomarna möjlighet att arbeta eller studera och efterhand betala skatt i landet Sverige. Vi behöver arbetskraft som just är födda 1999-2002. Ge ungdomarna möjlighet att stanna i Sverige! Text och foto Gunnel Lundmark, NordSyd 070-37389112

Vi står inte ut

Rörelsen #vistårinteut består av professionella och volontärer som på ett eller annat sätt möter och är engagerade i gruppen asylsökande ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har lång erfarenhet av att jobba med gruppen ensamkommande. Vi ser ensamkommande asylsökande barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn.

Rörelsen #vistårinteut har ensamkommande barn och unga i fokus. Vi ser dessa barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter ska beaktas. Ensamkommande barn och unga är bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och de ska behandlas på samma sätt som alla andra barn och unga.

Målet för rörelsen #vistårinteut är att alla ensamkommande barn och unga ska garanteras rättssäker utredning och bedömning av sina ärenden.

Vi kräver:

  1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.
  2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.
  3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

FARR, Flyktinggruppernas riksråd

I en tid när Sveriges flyktingpolitik blir allt mer omänsklig behövs FARR mer än någonsin.

  • FARR ger dagligen råd och stöd till människor som sökt skydd i Sverige, antingen de befinner sig i asylproceduren, har fått avslag, är tagna i förvar eller har fått stanna och försöker återförenas med sina familjer.
  • FARR ger ut ”Goda råd till asylsökande” på sex olika språk.
  • FARR sprider information om viktiga förändringar i asyllagstiftning och rättslig praxis.
  • FARR tar fram egna förslag på hur Sverige skulle kunna bedriva en mer solidarisk och human flyktingpolitik.
Tycker du det är viktigt att FARR finns? Hjälp oss att fortsätta vårt arbete genom att swisha ett bidrag till 123 327 89 83! eller  plusgiro 52 08 90-5, bankgiro 206-3287 eller bankkonto 9960-420 520 8905.Märk gärna din betalning ASYLRÄTT