Nordisk Folkriksdag

Nordisk Folkriksdag har 1 – 4 augusti haft sitt årliga möte, arrangerat av Fritt Norden-föreningarna i Sverige, Norge och Danmark. Den här gången ägde mötet rum på Ljungskiles Folkhögskola.

Årets tema var SMÅBRUKARNAS ROLL I FRAMTIDENS NORDISKA  LIVSMEDELSFÖRSÖRJNING – i förhållande till FN:s globala mål. Under fyra dagar debatterades det småskaliga jordbrukets roll i de Nordiska länderna.

Som inledning visades första kvällen filmen ”Sista skörden” av Tina Mari Qwiberg. Den ger en förskräckande bild av hur det storskaliga, industriella kemijordbruket alltmer utarmar våra odlingsjordar. 

Från Sverige deltog Jonas Wangsten från Sveriges småbrukare och Anders Lunneryd ordf. i Ekologiska Lantbrukarna. Norge representerades av Reidar Isebacke från Östfolds Bonde – och Småbrukarlag och Danmark av Ole Faergeman från Frie Bönder – Levande land. Finland representerades av Thomas Snellman, som har introducerat den nya formen av samarbete mellan producent och konsument kallad reko- ringar, numera vanligt förekommande i alla
Nordiska länder.

Deltagarna var överens om att det småskaliga jordbruket med ekologisk inriktning kommer att bli allt viktigare i framtiden för att öka produktionen av livsmedel, som inte tär på jordens resurser.

Under Folkriksdagen diskuterade också representanter för de nordiska FN-förbunden de globala målen – Agenda 2030, i synnerhet i förhållande till livsmedelsförsörjningen i världen, som behandlas i mål nr.12 - ansvarig konsumtion och produktion. 

Foto: Knut Vadla