Verksamhetsplan

Verksamhetsåret 2018-2019

Vid årsmötet antogs följande verksamhetsplan för det kommande året.

Framtiden i våra händers verksamhetsplan för 2018--2019

(justerad 2018-04- 26)


Årsmötet föreslås att genomföras under en helg i april 2019.


Styrelsemöten föreslås att genomföras fyra gånger under det kommande året, inkl. det
konstituerande styrelsemötet.

Planerade aktiviteter


Ett antal Inspirationsresor – en uppföljning av de tidigare genomförda bygderesor-
na - kommer att genomföras under sommaren 2018.
För att tillgodose efterfrågan och utbud på obebodda hus och marker, kommer en
digital sambandscentral, eventuellt i form av en ny hemsida, att inrättas.


Arbetet med att öka intresset för den nio månader långa folkhögskolekursen
Baskunskaper i självförsörjning och eget företagande på landsbygden kommer att
fortsätta.


Opinionsarbete kring hållbar samhällsutveckling och omställningsinitiativ på
global, nationell och lokal nivå, kommer att intensifieras med tonvikt på FN:s globala
utvecklingsmål och kampanjen för inrättandet av en gemensam folklig FN- församling
/se www.unpacampaign.org.


Fortsatta ansträngningar för att påverka fackförbunden till återhållsamma lönekrav
för att minska konsumtionen av råvarukrävande industriprodukter.


Samarbetet med Holma Folkhögskola fördjupas.


FIVH:s hemsida – det löpande arbetet med uppdateringar och införande av nytt
material fortsätter.


Utgivningen av Ny Livsstil - begränsas till ett nummer per år på grund av ansträngd
ekonomi.


Fortsatt utdelning av pris ur Anna Horns Minnesfond.


Brevutskick till alla medlemmar görs minst tre gånger under året


Stödet till föreningarna/nätverken Klimatriksdagen och Klimataktionen fortsätter,
dels genom betalning av årsavgift och dels genom deltagande i olika arrangemang.